Acasa

Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătoreşti “GOSLAN și STÎNGĂ” cu sediul in Ploieşti a fost înregistrată în data de 02.09.2015 în Registrul special deţinut de Curtea de Apel Ploieşti.

Executorul judecătoresc Mihai Goslan a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1465/C/07.06.2007, in timp ce executorul judecătoresc Stîngă Nicolae Cătălin a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 497/C/03.03.2011, ambii fiind membri cu drepturi depline ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi ai Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Competenţa teritorială a Societăţii Civile Profesionale a Executorilor Judecătoreşti “GOSLAN și STÎNGĂ” se întinde în circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, respectiv judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Buzău.

Conform legislatiei in vigoare executorii judecatoresc isi îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia curţii de apel în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătoreşti “GOSLAN și STÎNGĂ”

are următoarele atribuţii:
a) punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedură;
d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
i) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

 

 

Executarea silita :

Executorul judecatoresc

este un organ de executare numit in functie de Ministrul Justitiei care aduce la indeplinire obligatia stabilita printr-un titlu executoriu care poate fi reprezentat de o hotarare a unei instante civile, comerciale sau penale, contract de credit al unei institutii de credit, inscrisuri autentice notariale, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare, obligatie care nu a fost adusa la indeplinire de bunavoie. Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa, lichida si exigibila.

Cadrul legislativ

in care isi desfasoara activitatea executorii judecatoresti este reprezentat de: Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 si normele metodologice stabilite prin Codul de Procedura Civila intrat in vigoare in data de 15 februarie 2013.

Partile

intr-un dosar de executare silita sunt: creditorul, reprezentat de persoana fizica sau persoana juridica, careia i se datoreaza sume de bani sau prestatii si debitorul, reprezentat de persoana fizica sau juridica, care datoreaza sume de bani sau prestatii. De asemenea, Statul poate avea intr-un dosar de executare silita atat calitatea de creditor cat si de debitor.

Procedura executarii silite

incepe in baza unei cereri de executare silita formulata de catre creditor si depusa in original la sediul executorului judecatoresc impotriva debitorului, insotita de o taxa de timbru in valoare de 20 de lei, titlul executoriu in original si alte inscrisuri necesare dosarului de executare silita. In cazul unui creditor reprezentat prin: avocat, cererea de executare silita trebuie insotita de imputernicirea avocatiala; mandatar, cererea de executare silita trebuie insotita de procura notariala. De asemenea, cererea de executare silita, se poate inainta executorului judecatoresc nu numai personal sau prin reprezentant legal sau conventional, ci si prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin orice alte mijloace ce asigura transmiterea acesteia si confirmarea primirii cu documentele justificative.

Avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditor, dupa analizarea acesteia, executorul judecatoresc emite incheierea prin care dispune inregistrarea si deschiderea dosarului de executare silita, sau dupa caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.

Incheierea se comunica de indata creditorului, iar in cazul in care executorul judecatoresc refuza deschiderea procedurii de executare, creditorul are dreptul sa faca contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii, la instanta competenta de executare.

In termen de maxim 3 zile, executorul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre instanta competenta de executare, careia ii va anexa copii certificate ale cererii creditorului, titlului executoriu, incheierea de admitere, taxa de timbru si alte inscrisuri necesare, dupa caz. Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea, cu exceptia cazurilor in care incuviintarea executarii silite are ca obiect executarea silita a unui bun imobil. In acest caz instanta compenta este instanta pe raza careia de actiune se afla imobilul.

Dupa introducerea cererii executorului judecatoresc de incuviintare a executarii silite, instanta de executare trebuie sa solutioneze cauza in termen de maxim 7 ( sapte) zile de la inregistrarea acesteia la registratura judecatoriei prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.

Dupa admiterea cererii creditorului, executorul judecatoresc va efectua verificari, cercetari si interogari la: Directia de Evidenta a Persoanelor pentru a afla datele corecte ale debitorului, respectiv domiciliul si Codul Numeric Personal, puse la dispozitie de catre creditor; interogari la toate institutiile de credit prin care se solicita sa se comunice daca debitorul/ debitorii figureaza in evidentele acestora cu conturi bancare; Directiile de Impozite si Taxe Locale pentru a afla daca debitorul figureaza in evidente cu bunuri impozabile; Inspectoriatul Teritorial de Munca, Agentia Nationala de Ocupare a Fortelor de Munca si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casele de Pensii, pentru a afla daca debitorul figureaza cu loc de munca sau cu dosar de pensie.

In momentul in care se admite si se redacteaza incuviintarea executarii silite de catre instanta, executorul judecatoresc va intocmi incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silita, care include si onorariul executorului judecatoresc. Incheierea privind stabilirea cheltuielilor va fi comunicata debitorului, in original, impreuna cu instiintarea prin care i se aduce la cunostinta declansarea executarii silite, somatia de plata prin care i se da termenul de o zi pentru achitarea debitului, impreuna cu o copie certificata a incheierii de incuviintare a executarii silite pronuntata de instanta competenta, o copie certificata a titlului executoriu.