Categories: ,

Description

Noi, Stinga Nicolae Catalin, executor judecătoresc din cadrul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA, în circumscripţia Curţii de Apel Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, Str. Colinei, nr. 26, judeţ Prahova,

În conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin. (1) Noul Cod de procedura civila, republicat, aducem la cunoştinţa generală că, în data de 11.04.2017, orele 11:00  va avea loc la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA din Ploiesti, Str. Colinei, Nr. 26, Jud. Prahova, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Buzau, Sos. Brailei, incinta 38, bl. 1 Verguleasa, et. 2, ap. 17, jud. Buzau, compus din apartament cu 3 (trei) camere si dependinte, in suprafata construita de 75 mp, precum si cota indiviza din partile comune ale imobilului si teren aferent, avand nr. Cadastral 14534-C1-U17, intabulat in Cartea Funciara nr. 54901-C1-U17 (nr. C.F. vechi 29923) a Mun. Buzau, proprietatea debitorului OANCEA FLORIN, cu domiciliul in Buzau, Sos. Brailei, Bl. 1 Verguleasa, sc. B, ap. 17, Jud. Buzau, care datorează creditorului Credit Europe Bank NV (Olanda), cu sediul in Olanda, 1101 CJ Amsterdam, Karspeldreef 6A, prin mandatar  S.C. COLECTARE RECUPERARE CREANTE SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 26Z, CLADIREA ANCHOR, et. 2, CORP A, Sector 6, suma de 69.115,08 CHF  si 40 LEI, reprezentand debit restant, dobanda restanta, comisioane si alte cheltuieli, conform titlurilor executorii reprezentate de Contract de credit si garantie nr. 104846/12.03.2008, completat si modificat prin actele aditionale ulterioare si Contract de ipoteca autentificat sub nr. 584/12.03.2008 de catre BN STOICA LAURA, investite cu formula executorie prin Incheierea din data de 11.08.2015, pronuntata de Judecatoria Buzau, indreptata prin Incheierea de indreptare din data de 19.08.2015, pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. 11750/200/2015, la care se adauga cheltuieli de executare.

Imobilele urmărite sunt  grevate de urmatoarele sarcini:

–   IPOTECA in favoarea CREDIT EUROPE BANK NV S.A.

–   Somatie imobiliara in dosarul de executare 1925/2013, creditor Lilli Christine Schuller, notata de catre B.E.J CUCU LUCIAN CIPRIAN in data de 07.05.2015;

–   Somatie imobiliara in dosarul de executare 173/GS/2015, creditor CREDIT EUROPE BANK NV S.A., notata de catre S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA in data de 09.11.2015.

Preţul de începere al licitaţiei este 127.500,00 LEI (osutadouazecisisaptemiicincisutelei), stabilit in conformitate cu dispozitiile art. 836 si urmatoarele Noul Cod de procedura civila, suma ce reprezinta 75 % din pretul la care a fost evaluat imobilul de catre expert evaluator Olteanu Veronica, cu sediul in Buzau, Bld. Unirii, Bl. 20, Ap. 8, Jud. Buzau.

La dosar a fost depusa cerere de inscriere la masa credala de catre Primaria Municipiului Buzau, in favoarea creditorului Primaria Buzau, cu sediul in str. Unirii, nr. 163, jud. Buzau, conform Titlului Executoriu nr. 86182/08.09.2016 pentru suma de 4.058,00 LEI.

Potrivit art. 839 alin. (4) Noul Cod de procedura civila, republicat, publicaţii de vânzare în extras vor fi transmise unui cotidian national, precum si pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. (1) lit. l)  Noul Cod de procedura civila, republicat, ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecă­toresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10 % din preţul de pornire a licitaţiei imobilului,  in contul LIBRA INTERNET BANK – RO93  BREL 0002 0010 3876 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, originalul recipisei depunandu-se la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. (3) Noul Cod de procedura civila, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pagini  si a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 839 Noul Cod de procedura civila, republicat, fiind comunicata conform dispozitiilor acestuia şi afişată la data de 09.03.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA, al Primăriei Buzau, la locul unde se află imobilul şi la Judecătoria Buzau.

Additional information

Localitate

Buzau

Judet

Buzau

Pret

127.500,00

Tip bun

apartament