Category:

Description

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

 

 

Noi, Stinga Nicolae Catalin, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, str. Colinei, nr. 26, jud Prahova,

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. (1) Noul Cod de procedura civila, aducem la cunoştinţa generală că, în data de 10.04.2017, orele 13:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA din Ploiesti, str. Colinei, nr. 26, jud Prahova, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Targoviste, str. I.C. Bratianu, nr. 58, bl. 29C, et. 2, ap. 8, jud. Dambovita, reprezentant de  apartament compus din 2 (doua) camere si dependinte, loggie si balcon, in suprafata construita de 66 mp, avand cote parti comune 66/1339 si teren aferent, cu număr cadastral 1335/2/8, înscris în Cartea Funciara nr. 73572-C1-U5(Nr. C.F vechi : 18880) a localităţii Targoviste, Jud. Dambovita,  proprietatea debitorilor OANCEA MARIAN cu domiciliul in Com Doicesti, Sat Doicesti, Str. Sg. Mj. Alexandrescu Gheorghe, Nr. 5, Jud. Dambovita si OANCEA MIHAELA cu domiciliul in Targoviste, Str. Dinu Lipatti, Bl. 35B, Ap. 21, Jud. Dambovita, care datorează creditorului ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V., cu sediul social in Naritaweg 165, 1043BW, Amsterdam , Olanda, inregistrata la Registrul Comertului din Olanda sub nr. 34300657 si cod fiscal L.V.N. 8193.45.969, si cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la S.C.P.A. “Mituca si Asociatii” din Bucuresti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu, nr. 19, parter, ap. 1, sector 2, suma de 55198,62 EUR cu titlu de credit restant si dobanzi, conform titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. HL19699/06.03.2008, respectiv, Contract de ipoteca autentificat sub nr. 432/06.03.2008 de BNP Turza Alexandra Lelia, la care se adauga cheltuieli de executare.

Imobilul urmărit este  grevat de urmatoarele sarcini:

– IPOTECA in favoarea BANCPOST SA;

– Somatie imobiliara in dosarul de executare sus indicat, creditor ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V, notata de catre executor judecatoresc Stinga Nicolae Catalin in data de 29.08.2013.

Preţul de începere al licitaţiei este 25.500,00 euro (douazecisicincidemiicincisutede euro), echivalent in lei la cursul B.N.R. din ziua efectiva a platii, sumă ce reprezintă 75 % din preţul la care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiza efectuat de catre expert evaluator ANEVAR Tatu Luminita, stabilit in conformitate cu dispozitiile art. 835 si urmatoarele Noul Cod de procedura civila, avand in vedere ca vanzarea anuntata reprezinta cel de-al doilea termen al vanzarii la licitatie publica.

Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin doi licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30 % din pretul de pornire a primei licitatii.Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.

La dosar a fost depusa cerere de inscriere la masa credala de catre Primaria Municipiului Targoviste, in favoarea creditorului Primaria Targoviste, cu sediul in Mun.

Targoviste, str. Poet Grigore Alexandrescu, bl. E4, parter, jud. Dambovita, conform Deciziei de impunere  nr. 51 din data de 06.02.2017 pentru suma de 158 LEI.

Potrivit art. 838 alin. (4) Noul Cod de procedura civila, publicaţii de vânzare în extras vor fi transmise unui cotidian national, precum si pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. (1) lit. l)  Noul Cod de procedura civila, ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecă­toresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10 % din preţul de pornire a licitaţiei imobilului,  in contul LIBRA INTERNET BANK – RO93BREL0002001038760101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, originalul recipisei depunandu-se la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. (2) Noul Cod de procedura civila, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pagini si a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 838 Noul Cod de procedura civila fiind comunicata conform dispozitiilor acestuia şi afişată la data de 06.03.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA, al Primăriei Targoviste, la locul unde se află imobilul şi la Judecătoria Targoviste.

Additional information

Judet

Dambovita

Localitate

Targoviste

Pret

114800,00

Tip bun

apartament