Categories: ,

Description

Noi, Stinga Nicolae Catalin, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, str Colinei, nr 26, jud Prahova,

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. (1) Noul Cod de procedura civila, aducem la cunoştinţa generală că, în data de 11.04.2017, orele 13:00,  va avea loc la sediul S.C.P.EJ. GOSLAN si STÎNGĂ  din Ploiesti, str Colinei, nr 26, jud Prahova, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Targoviste, tarla 25, parcela P338/57, jud Dambovita, având număr cadastral 3482 ,înscris în Cartea Funciara nr. 74514 ( Nr. C.F. vechi 19708) a Municipiului Targoviste, Jud. Dambovita, imobil reprezentat de teren intravilan in suprafata de 7448 mp, proprietatea debitorului – garant ipotecar TOADER DANIELA, cu domiciliul în Targoviste, calea Bucuresti, nr. 156, jud Dambovita, care datorează creditorului OTP BANK ROMANIA SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Buzesti, Nr. 66-68, Sector 1, suma de 425.793,67 CHF cu titlu de credit restant si dobanzi, conform titlurilor executorii reprezentate de Contract de credit nr R45002008004058, cu actele aditionale ulterioare, Contract de cautiune nr R45002008004058/10.02.2011 si Contractul de ipoteca autentificat sub nr. 3274/25.07.2008 de catre BNP Acta Legalia, Tudor Doru Lucian, Sadean Virginica si Chintea Anca Rodica la care se adauga cheltuieli de executare silita la data prezentei.

Imobilul urmărit este  grevat de urmatoarele sarcini:

– IPOTECA in favoarea OTP BANK ROMANIA;

– Somatie imobiliara, notata de catre executor judecatoresc Stinga Nicolae Catalin in data de 16.05.2014.

La dosar a fost depusa cerere de inscriere la masa credala de catre Primaria Municipiului Targoviste, in favoarea creditorului Primaria Targoviste, cu sediul in Mun. Targoviste, Poet Grigore Alexandrescu, bl E4, jud. Dambovita, conform Deciziei de impunere nr. 47/03.03.2016 pentru suma de 1.594,00 LEI.

Preţul de începere al licitaţiei este 103.287,00 LEI, (osutatreimiidouasuteoptzecisisapte LEI), suma ce reprezinta 50 % din pretul la care a fost evaluat imobilul, stabilit de catre evaluator ing. Celia Cornelia Dragan, in conformitate cu

 

dispozitiile art. 835 si urmatoarele Noul Cod de procedura civila, echivalentul la 23.500 Eur (calculat la cursul  de schimb BNR la data de 10.07.2014).

Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin doi licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma, este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.

Potrivit art. 838 alin. (4) Noul Cod de procedura civila, publicaţii de vânzare în extras vor fi transmise unui cotidian national, precum si pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. (1) lit. l)  Noul Cod de procedura civila, ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecatoresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10 % din preţul de pornire a licitaţiei imobilului,  in contul LIBRA INTERNET BANK RO93 BREL 0002 0010 3876 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, originalul recipisei depunandu-se la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. (2) Noul Cod de procedura civila, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pagini și a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 838 Noul Cod de procedura civila fiind comunicata conform dispozitiilor acestuia şi afişată la data de 06.03.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA, al Primăriei Targoviste, la locul unde se află imobilul, la Judecătoria Targoviste.

Redactat B.P

 

Additional information

Judet

Dambovita

Localitate

Targoviste

Pret

103.287,00

Tip bun

Teren